Andy A
Andy A
Sydney
Anthony Varrecchia
Anthony Varrecchia
INTERNATIONAL
160K
Chris W
Chris W
Melbourne
Craig
Craig
Sydney
Dan Purdy
Dan Purdy
Melbourne
David B
David B
Sydney
Gary
Gary
Melbourne
Graham
Graham
Sydney
John Thwaites
John Thwaites
Sydney
Jonny Hollywood
Jonny Hollywood
Brisbane
Kevin C
Kevin C
Sydney
Marek O
Marek O
Melbourne
Martin B
Martin B
Sydney
Peter
Peter
Sydney
Steve Beck
Steve Beck
Steve Preece
Steve Preece
Sydney
Steve S
Steve S
Melbourne
Thomas T
Thomas T
Tony
Tony
Melbourne
Will Willitts
Will Willitts
Sydney