Jacky O'Shaughnessy

  • 6'0" / 183
  • 28" / 71
  • 39" / 99
  • 6 UK
  • White
  • Green