Sarah-Jane St Clair

 • 5'11" / 180
 • 36" / 91
 • 30" / 76
 • 39" / 99
 • 12B
 • 10-12 UK
 • 12
 • M
 • 10
 • Dark Brown
 • Hazel